Børn & Familie

Vi hjælper højtbegavede børn og deres familier med at afdække styrker og svagheder hos børn og familie. Vi stiller de fornødne ressourcer til rådighed, for dermed at minimere svagheder og understøtte styrkerne. Vores opgave er at gøre den høje begavelse til en superkraft fremfor et benspænd.  Til at hjælpe os har vi bl.a. en gruppe af dedikerede undervisere, som bidrager online og ansigt til ansigt, med viden og egne erfaringer.

At være et højtbegavet barn og have et højtbegavet barn i familien, kan være helt fantastisk og samtidig vanvittig hårdt. At være højtbegavet, er at opleve verden mere intenst end andre, indeholdende både det gode og det mindre gode. Begreber som asynkronitet, over-excitability og underydelse, er begreber, der er med til at forklare, hvorfor det at være højtbegavet ikke kun er en gave og en ressource.

Identifikation

Identifikation og afdækning af styrker og svagheder, er første skridt, når vi skal hjælpe børn og familie. Vi anvender bl.a. forskellige tests og spørgeskemaer, når vi skal afdække begavelse, trivsel og eventuelle indlæringsvanskeligheder.

Afklarende samtale?

Er du i tvivl om du har et højtbegavet eller dobbeltexceptionelt barn, så skriv til [email protected], og vi finder et tidspunkt for en telefonsamtale eller et online møde.

Kognitiv test

Vi anvender WISC V som et af vore primære værktøjer, når vi identificerer styrker og svagheder. WISC V er ikke et diagnostisk værktøj, dog præsenterer den barnet for en række forskellige opgaver, der udfordrer forskellige evner. WISC-profilen kan således sige noget om, hvilke typer opgaver, der er vanskelige, og dermed noget om, hvilke(n) vanskelighed(er), der kan ligge bagved.

Det er ikke en enkelt ting, der kan identificere dobbelt-exceptionalitet. Det er flere små hints, som tegner et samlet billede, - eksempelvis testprofiler, variationer i præstationer i skolen, generel trivsel herunder selvforståelse og selvopfattelse. Et første skridt er oftest en WISC V samt World Game, og alt efter, hvad resultatet fortæller os, vil vi kunne anbefale eventuelle yderligere undersøgelser eller tests.

Trivselstest for højtbegavede børn

Vi anvender World Game som det primære testværktøj, når det gælder afdækning af trivsel. Det er en non-verbal test, der hurtigt giver et indtryk af barnets trivsel samtidig med en god mulighed for at observere barnet i aktion.

World Game er en projektiv test, der siger noget om, hvordan barnet har det. Med et sæt definerede klodser og figurer, bliver barnet bedt om at bygge en landsby. Alt efter hvordan landsbyen bygges, og evt. suppleret med den fortælling barnet lægger ned over landsbyen, kan vi sige noget om trivsel og begavelse.

En World Game test anvendes fra 2-års alderen og varer alt i alt en times tid, inklusiv en mundtlig tilbagemelding på resultatet. Der gives ikke skriftlig tilbagemelding på World Game. Dog bliver der, i forbindelse med optagelse på en skole for højtbegavede, lavet en kort skriftlig udtalelse til skolen.

Supplerende tests og spørgeskemaer

Det hænder, at vi har brug for supplerende tests for at få be- eller afkræftet indikationer og hypoteser. Det gælder både når der er tale om dobbeltexceptionelle børn og unge, når der er tale om underydere eller vi har med et barn i mistrivsel at gøre. Vi anvender et bredt batteri af tests og spørgeskemaer, der giver os yderligere informationer, når der er behov for det.

Vi har mulighed for at indhente forældre og læreres oplevelse af barnet og sammenligne deres oplevelser med barnets egen oplevelse af sig selv, hverdagen og oplevede udfordringer.

Vi samarbejder med flere eksperter, der har specialviden på områder, der ligger uden for vores ekspertise. De byder ind med deres muligheder for udredning af eksempelvis samsynsproblemer eller Dysleksi. Hele tiden i samråd med både børn og familie. 

Hjælp til børn og familie

Alt efter typen af udfordringer og afdækkede styrker og svagheder, har vi en pallette af muligheder for at hjælpe. Vores eget fokus er på trivsel og begavelse samt håndtering af de udfordringer, der kommer deraf.

Børne- /ungesamtaler

Vi hjælper familier og unge mennesker, der har mistet overblikket i hverdagen. Det gør vi blandt andet gennem samtaler med forældre, børn og unge. Vi tilbyder samtaler med familier, forældre, børn og unge. Samtalerne foregår online og ansigt til ansigt.

Højtbegavede børn og unge, oplever verden på en anden måde end deres jævnaldrende. De interesserer sig for andre ting, de bekymrer sig om andre ting og de ser andre sammenhænge end deres jævnaldrende. Det kan være udgangspunkt for antagelser om at være anderledes eller forkert.

De dobbeltexceptionelle børn og unge er højtbegavede børn og unge, der samtidig har en generel eller specifik indlæringsvanskelighed. De oplever samme udfordringer som de højtbegavede, måske endda i højere grad, og de er i stor risiko for at bebrejde sig selv, at de ikke 'bare' kan tage sig sammen.

Busy Brains

Busy Brains er et online undervisningsforløb for højtbegavede børn i alderen 6-16 år.

I et lille virtuelt klasserum guider underviserne en gruppe deltagere til at se ind i deres egen høje begavelse og de karakteristika den medfører.  Temaerne er bl.a.  selvkontrol, selvopmærksomhed og kompetencefølelse, som alle er vigtige redskaber til fremtidig udvikling og succes. 

Målet med kurset er at lære børnene at glædes ved egne evner, samt at motivere dem til at møde verden og til at arbejde med sig selv.

Læs mere om Busy Brains

Samtaler med familier til højtbegavede børn

Vi hjælper forældre, der har svært ved at se sig ud af en svær situation. Det gør vi ved at afholde samtaler, hvor vi inddrager evt. spørgeskemaer og eksterne ressourcer. 

Vi gennemfører forældresamtaler både som enkeltstående sessioner og som forløb over flere samtaler. Det kan evt. være i forbindelse med et ønske om et bestemt tema, der skal behandles over en længere periode. 

Det er muligt at inddrage lærere og andre omsorgspersoner i forløbet, enten direkte eller via spørgeskema.